ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาพรวมระบบเครือข่าย 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาพรวมระบบเครือข่าย 

ระบบเครือข่ายเป็นความรู้พื้นฐานสำหรับผู้ที่สนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ หรือผู้ที่สนใจในสายงานของผู้ดูแลระบบ จำเป็นต้องรู้ เพราะเป็นเหมือนขั้นแรกก่อนที่จะก้าวไปสู่ระดับต่อไป

ประเภทของระบบเครือข่าย

ประเภทของระบบเครือข่ายในปัจจุบันสามารถแบ่งออกไปได้เป็น 3 ประเภท
คือ
1. ระบบเครือข่ายท้องถิ่น (Local Area Network : LAN)

ลักษณะของระบบนี้จะมีการติดตั้งและใช้งานอยู่ในระยะที่ไม่กว้างนัก โดยอาจจะเป็นการใช้งานเฉพาะในอาคารหรืออาคารใกล้เคียงเท่านั้น เช่น อาคารสำนักงาน, ห้างร้านหรือบริษัท, โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย, ที่พักอาศัย

2. ระบบเครือข่ายระดับเมือง (Metropolitan Area Network : MAN)

ลักษณะเป็นระบบที่ต้องใช้โครงข่ายที่ใหญ่ขึ้นจากระบบ LAN อย่างโครงข่ายขององค์กรโทรศัพท์ หรือการสื่อสารแห่งประเทศไทย เพราะเป็นการใช้ระบบกันภายในเมือง หรือระหว่างจังหวัด เช่น
การเชื่อมต่อกันระหว่างหน่วยงานที่มีสาขาย่อยในต่างจังหวัด

3. ระบบเครือข่ายระดับประเทศ (Wide Area Network : WAN)

ลักษณะเป็นระบบที่ติดตั้งและเชื่อมต่อกันในระยะไกลโดยเป็นการติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศ หรือทั่วโลก จำเป็นที่จะต้องใช้ Mediaในการสื่อสารขององค์การโทรศัพท์ หรือการสื่อสารแห่งประเทศไทย

ชนิดของระบบเครือข่าย

ชนิดของระบบเครือข่ายสามารถแบ่งได้เป็น 3 ชนิด คือ

1. เครือข่ายแบบ Host-Terminal เป็นระบบเครือข่ายที่ใช้ในระบบใหญ่ๆเช่น ระบบธนาคาร, ระบบสายการบิน เป็นต้น
โดยเครื่องแม่ข่ายที่ให้บริการจะเรียกว่า Host ส่วนเครื่องบริการที่อยู่กระจายเป็นจุดๆจะเรียกว่า Terminal ส่วนใหญ่จะรันบนเครื่องเมนเฟรม (Mainframe), ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ (Super Computer) และใช้ระบบปฏิบัติการเป็นระบบ UNIX

2. เครือข่ายแบบ Client/Server เป็นระบบเครือข่ายที่สร้างขึ้นเพื่อแทนระบบ Host-Terminal เนื่องจากมีราคาการติดตั้งค่อนข้างสูง ระบบ Client/Server เป็นระบบที่มีความปลอดภัยสูง สามารถติดตามการใช้งานของผู้ใช้ได้
เป็นระบบที่กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ระบบปฏิบัติการที่ลงบนเครื่องแม่ข่ายเช่น Windows Server, Linux Server, FreeBSD เป็นต้น

3. เครือข่ายแบบ Peer-to-Peer เป็นระบบขนาดเล็กที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันหรือที่เรียกว่า ระบบ Workgroup
โดยระบบเครือข่ายแบบนี้เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องจะมีอิสระเท่าเทียมกันนิยมใช้งานกันทั่วไปในสำนักงานขนาดเล็ก เนื่องจากเป็นระบบที่มีค่าใช้จ่ายถูกที่สุดส่วนมากนิยมใช้ในการแชร์ไฟล์ หรือแชร์เครื่องพิมพ์

  • เรื่องล่าสุด

  • หมวดหมู่

  • คลังเก็บ